Algemene voorwaarden

Huisregels Reade + Zwemschool Pardoes

Huisregels Reade + Zwemschool Pardoes.

Onze zwemschool maakt gebruik van het zwembad van het Revalidatie Centrum READE, aan de Overtoom 283 te Amsterdam.

Wij zijn te gast in dit gebouw. Wilt u daar a.u.b. rekening mee houden?

 • Vervoer:
  Als u met de auto komt, kunt u tegen (pin)betaling, gebruik maken van de parkeergarage. Op zondag is het op straat tot 12.00 uur gratis parkeren.
  Als u met de fiets komt mag u de fiets overal neer zetten behalve tegen het muurtje aan weerszijden van de hoofdingang. De stoep moet daar ten alle tijden begaanbaar blijven voor de rolstoelgebruikers en de voetgangers.
 • Ontvangst/ aanmelden:
  U hoeft zich niet bij de receptie aan te melden. U kunt direct links de gang in lopen en uw weg vervolgen naar de kleedkamers.
 • Omkleden: Omkleden doet u in een van de twee kleedkamers of in de grote ruimte met omkleedtafels aan de achterzijde van het zwembassin. In de kleedruimtes zijn kluisjes waar u gebruik van kunt maken. Vanzelfsprekend blijven de schoenen in de gang.

  Voor het brengen en halen van de kinderen moet u mee naar het perron langs het bassin. Het is handig om daarvoor slippers met te nemen.
 • Zwembad: Het zwembad heeft een watertemperatuur van ± 32 graden Celsius.
  De beweegbare bodem zorgt ervoor dat de waterdiepte ongeveer 140 cm is. De kinderen zwemmen dus vanaf de eerste les in diep water. Vandaar dat alle kinderen beginnen met zwembandjes. De opblaasbare vleugels zelf meenemen.
 • Lessen:
  Er zijn ongeveer 20-24 kinderen in een klas verdeeld over minimaal 3 zwemleerkrachten die bij de kinderen in het water zijn. De laatste 10 minuten van de les zijn de ouders van harte welkom om te komen kijken naar de kinderen. Na de les gaarne kort douchen en dan zo droog mogelijk de kleedkamer in. Neem dus alvast een handdoek mee als u komt kijken.

Namens het hele team wensen wij u en uw kind veel zwemplezier.

Team Zwemschool Pardoes

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Zwemschool Pardoes     

 1. U wordt geacht op de hoogte te zijn van onze Algemene voorwaarden door het accepteren van de algemene voorwaarden op het aanmeldingsformulier, verkrijgbaar op onze website www.zwemschoolpardoes.nl. U wordt geacht zich te houden aan de regels zoals zij gesteld zijn in dit reglement.

 2. De bezoeker dient de aanwijzingen van het dienstdoende personeel te allen tijde stipt op te volgen. Bezoekers dienen zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden. Bij noodgevallen moet u direct de aanwijzingen van het personeel opvolgen.

 3. Zwemschool Pardoes is niet aansprakelijk voor:
  a. het zoekraken, verwisselen, beschadigen of voor diefstal van uw eigendommen;     
  b. voor schade materieel of immaterieel zulks in de ruimste zin van het woord of ongevallen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik of het betreden van het zwembad en de daarbij behorende ruimten en inventaris;    
  c. schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de faciliteiten in de accommodatie ten gevolge van overmacht of technische  storingen.

 4. Voor de veiligheid van uw kind is het niet toegestaan breekbare of scherpe voorwerpen mee naar binnen te nemen in het zwembad.

 5. Ik verleen hierbij tot wederopzegging, een automatische machtiging aan zwemschool Pardoes om vanaf de start van de zwemles het zwemgeld van de door u doorgegeven bank- of rekeningnummer af te schrijven. Betaling altijd via automatische incasso standaard is deze per kwartaal, tenzij anders overeengekomen.

 6. De lessen zijn als volgt opgebouwd het totaalaantal werkelijke lessen in een seizoen dat gedeeld door het aantal termijnen. Hier zijn de vakanties niet mee gerekend.

 7. Zwemschool Pardoes is indien nodig gemachtigd de tarieven aan te passen, standaard zullen deze in januari worden aangepast, conform de jaarlijkse inflatie.

 8. Bij tussentijds Opzeggen dient altijd per schrijven te gebeuren met handtekening naar het correspondentieadres, Er is een opzegtermijn van één maand voor de vervaldatum van de incasso. Restitutie is in overleg met de directie. Na beëindiging abonnement vervalt de service op inhaallessen.

 9. Verzuim kunt u melden via e-mail. Dit is u eigen verantwoordelijkheid. Er zijn inhaalmomenten op vaste momenten. Het zijn zaterdag & zondag van 12:45 tot 13:30. Bij langdurig verzuim door ziekte, graag even melden bij de directie per mail. In overleg wordt er gekeken naar een oplossing.
  Overmacht is reden voor inhalen op bovenstaande tijden. 

 10. Door ondertekening van ons inschrijfformulier machtigt u ons om de gegevens te mogen administreren. U heeft het recht de machtiging te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft dan alleen betrekking op het verwerken van gegevens van ná de intrekking. De persoonsgegevens zullen binnen twee jaar, nadat u kind is gestopt met zwemlessen, uit ons systeem worden verwijderd. Dit conform voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

 11. Omwille van de privacy is het tijdens de zwemles niet toegestaan om te filmen of te fotograferen.

 12. Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden van zwemschool Pardoes, zijn wij gemachtigd om per direct de zwemles te beëindigen.

 13. Klachten kunt u schriftelijk melden aan Zwemschool Pardoes t.a.v. directie Roerstraat 88, 1078 LT Amsterdam of mail info@zwemschoolpardoes.nl